Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία  είναι μια επιστήμη αποκατάστασης που προωθεί την υγεία παρέχοντας στους ανθρώπους τη δυνατότητα να εκτελέσουν ουσιαστικές και σκόπιμες δραστηριότητες. Οι Εργοθεραπευτές εργάζονται με άτομα που πάσχουν από φυσικές (σωματικές), ψυχικές, αναπτυξιακές ή/και συναισθηματικές διαταραχές, χρησιμοποιώντας θεραπείες οι οποίες αναπτύσσουν, ανακτούν ή διατηρούν τις ικανότητες εκτέλεσης των ποικίλλων δραστηριοτήτων  καθημερινής διαβίωσης  των ατόμων. Ο Εργοθεραπευτής βοηθά τα άτομα όχι μόνο να βελτιώσουν τις βασικές κινητικές λειτουργίες τους και τις ικανότητες συλλογιστικής τους, αλλά επίσης να αντισταθμίσουν τη μόνιμη απώλεια της εκάστοτε λειτουργίας. Ο απώτερος στόχος της Εργοθεραπείας είναι να βοηθήσει τα άτομα να έχουν ανεξάρτητη, παραγωγική και ικανοποιητική ζωή.
Το τμήμα Εργοθεραπείας του Εθνικού Κέντρου Αποκατάστασης με αδιάλειπτη παρουσία και προσφορά από τα τέλη της δεκαετίας του 1950, συμβάλλει στην πρόληψη , θεραπεία και αποκατάσταση ατόμων με νευρολογικές και ορθοπεδικές παθήσεις, με απώτερο στόχο την κοινωνική τους επανένταξη και την καλύτερη ποιότητα της ζωής τους. Για το σκοπό αυτό οι Εργοθεραπευτές  προβαίνουν σε προσεκτική ανάλυση των φυσικών (σωματικών), περιβαλλοντικών, ψυχοκοινωνικών, διανοητικών, πνευματικών και πολιτιστικών μειονεκτημάτων που παρουσιάζουν οι ασθενείς που προσέρχονται για αποκατάσταση, δίνοντας ταυτόχρονα έμφαση στη διατήρηση ή και βελτίωση των ικανοτήτων και δεξιοτήτων  που εξακολουθούν να υπάρχουν.
Η Εργοθεραπευτική Παρέμβαση ξεκινά μετά την παραπομπή του ασθενή από το θεράποντα ιατρό και περιλαμβάνει:
  •        Συλλογή πληροφοριών
  •        Πλήρη αξιολόγηση στους τομείς των :
1.       Κινητικών δεξιοτήτων (αδρή-λεπτή κινητικότητα, ακτίνα-εύρος κίνησης, φυσική αντοχή, μυϊκή δύναμη, συντονισμός)
2.       Γνωστικών δεξιοτήτων (μνήμη, προσοχή, συγκέντρωση, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων προσανατολισμός στο χώρο και το χρόνο κ.α)
3.       Αισθητηριακών δεξιοτήτων(οπτική, ακουστική, γευστική οσφρητική αισθητικότητα, στερεογνωσία, σωματογνωσία κ.α)
4.       Ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων (αυτοαντίληψη, αυτοεκτίμηση, εικόνα εαυτού ενδιαφέροντα, ανάγκες, πρωτοβουλία, επικοινωνία, ψυχαγωγία)
5.       Δραστηριοτήτων καθημερινής διαβίωσης (προσωπική υγιεινή, ένδυση, απόδυση, σίτιση, μεταφορές-μετακινήσεις)
  •        Ταυτοποίηση αναγκών
  •        Θέσπιση στόχων
  •        Σχεδιασμό κατάλληλου και πλήρως εξατομικευμένου θεραπευτικού προγράμματος
  •        Εκτέλεση θεραπευτικής δράσης
  •        Συνεχή επαναξιολόγηση και αναθεώρηση της θεραπευτικής δράσης
  •        Μέτρηση των αποτελεσμάτων
    Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται από τους Εργοθεραπευτές  στην:
1.  Εκπαίδευση σε νέους τρόπους προσέγγισης και εκτέλεσης των δραστηριοτήτων  ( π.χ επανεκπαίδευση στις οικιακές ασχολίες με απλοποίηση και κατάλληλους χειρισμούς των οικοσκευών και ανάπτυξη δεξιοτήτων στο εναπομείναν υγιές μέλος)
2.  Αξιολόγηση του οικείου και επαγγελματικού περιβάλλοντος του ασθενή με συστάσεις για κατάλληλες εργονομικές παρεμβάσεις
3.  Αξιολόγηση και εκπαίδευση στη χρήση εξοπλισμού υποστηρικτικής τεχνολογίας για έλεγχο περιβάλλοντος , εναλλακτικούς τρόπους πρόσβασης σε Η/Υ , εναλλακτική και επαυξητική επικοινωνία (σε συνεργασία με τη Λογοθεραπεία), επανεκπαίδευση λειτουργικής κίνησης (σε συνεργασία με τους Φυσικοθεραπευτές)
4.  Κατασκευή ναρθήκων και κατάλληλων προσαρμογών (π.χ βοηθήματα γραφής)
5.  Παροχή οδηγιών προς τα μέλη της οικογένειας και τους φροντιστές και εκπαίδευσή τους στον κατάλληλο χειρισμό των ασθενών και των αναγκών τους.

Τηλέφωνα επικοινωνίας:
Κεντρική αίθουσα Εργοθεραπείας:     2132015176
Αυτοϋπηρέτησηση:                            2132015319
Υποστηρικτική Τεχνολογία:                2132015336
Διαδραστικών Δραστηριοτήτων:         2132015363